Site Logo

رنگ سال ۱۴۰۰ (زرد روشن و خاکستری روشن)

  •  آدينه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

امسال موسسه پنتون با توجه به اتفاقات بسیار سختی که کل جهان رو در بر گرفت، ترکیب رنگی را انتخاب کرده که نشان از قدرت و امید دارد که هم پایدار است و هم روحانی.

رنگ خاکستری (با شناسه Pantone 17-5104) نشان پایان بارندگی و زرد نورانی (با شناسه Pantone 13-0647) نشان ظاهر شدن خورشید.

چگونه از این دو رنگ در یک نرم افزار طراحی استفاده کنیم؟

برای استفاده از این دو رنگ در هر یک از نرم افزارهای طراحی باید با استفاده از ابزار رنگسازی داخل آن، یکی از این کدها را وارد کنید:

RGB 150, 153, 156
HEX #96999c

RGB 245, 223, 77
HEX #f5df4d